Statenleden: de onmisbare schakels

Nederland kent 12 provincies. Zij worden bestuurd door Provinciale Staten als algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten als dagelijks bestuur. Provincies zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Vooral zaken die regionaal het beste aangepakt kunnen worden.

Provincies hebben zeven kerntaken:

  • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
  • Milieu, energie & klimaat
  • Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • Regionale economie
  • Culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • Kwaliteit van het openbaar bestuur

Gekozen statenleden

Eens in de vier jaar worden de statenleden door de inwoners van een provincie gekozen.

De verschillende politieke partijen in een provincies stellen hiervoor een lijst van personen op, die voor het statenlidmaatschap gekozen willen worden. Alleen personen die op deze kieslijsten staan, kunnen statenlid worden. Ook als er nieuwe statenleden gezocht worden tijdens de periode van vier jaar, bijvoorbeeld wegens vertrek van een zittend statenlid. Het statenlidmaatschap is persoonlijk; bij een eventuele splitsing binnen de fractie, neemt het statenlid de zetel mee, tenzij hij er zelf voor kiest om zijn statenlidmaatschap op te geven. Gekozenen van dezelfde lijst vormen een fractie. Samen met deze fractie is er een verkiezingsprogramma als richtsnoer voor het politiek handelen.

De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar de statenvergadering kan ook voorgezeten worden door een lid van de Provinciale Staten. Statenleden hebben vaak verschillende ideeën en doelen, omdat de statenleden vertegenwoordiger zijn van verschillende landelijke en regionale politieke partijen. Tijdens openbare commissies en statenvergaderingen komen de statenleden tot door de meerderheid gesteunde besluiten.

Statenleden in Beeld