De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft vandaag haar advies 'Voor een publieke zaak' gepubliceerd. Statenlidnu is het eens met de Raad voor het Openbaar Bestuur dat iedereen lid moet kunnen worden van provinciale staten en andere volksvertegenwoordigingen. Statenlidnu onderschrijft de constatering dat door de combinatie van werk, zorgtaken of de privé situatie de tijdsinvestering voor veel mensen niet op te brengen is. Dit moet anders. De keuze die de ROB maakt is echter niet realistisch.

Het standpunt van de ROB dat het Statenlidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede toerusting van Statenleden (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing) wordt onderschreven door Statenlidnu. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de ROB suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering.

De kaderstellende en controlerende rol van de staten kunnen niet overgenomen worden door de griffie en de rekenkamer, wel kunnen de staten hierin meer en beter ondersteund worden. Ook opleiding van de statenleden speelt hierin een belangrijke rol. De ROB gaat echter geheel voorbij aan de politieke component van de kaderstellende en controlerende rol van de staten.

Statenlidnu is ook voor maatwerk om statenlidmaatschap en werk te combineren. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de wet een betere minimale basis voor burgerschapsverlof gaat bieden. Statenleden kunnen nu alleen verlof krijgen voor de staten- en commissievergaderingen en dus niet voor hun volksvertegenwoordigende werk. Bovendien moet dit wettelijk recht soms  afgedwongen worden via de rechter. De vergaderingen zijn slechts een klein deel van tijdsbesteding van een statenlid. Statenlidnu is het daarom dus niet eens met de constatering van de ROB dat de bestaande regelingen op dit punt voldoende zijn.

Lees meer »

In het Algemeen Overleg over Democratische Vernieuwing heeft Rob Jetten (D66) minister Ollengren gevraagd om ook naar de vergoeding van statenleden te kijken. In antwoord op deze oproep heeft de minister toegezegd ook naar de vergoedingen van statenleden te kijken.

Jetten (D66) deed deze oproep nadat minister Ollengren in een brief aan de Tweede Kamer en in het debat had aangegeven in gesprek te zijn met de VNG over de vergoeding van raadsleden uit kleine gemeenten. Statenlidnu is blij dat de rechtspositie van Statenleden op de agenda staat van de Minister en Tweede Kamer en zal zich volop blijven inzetten om de vergoeding voor Statenleden te verhogen. Alleen op deze wijze houden we een goede balans tussen jong en oud en houden we onze democratie aantrekkelijk en gezond.

 

De Tweede Kamer had eerder een ronde tafelgesprok over de ondersteuning van raadsleden. Statenlidnu heeft in voorbereiding daarop een positionpaper gestuurd over de rechtspositie van Provinciale Statenleden. Op woensdag 14 maart 2018 sprak de Tweede Kamer met de Minister over de rechtspositie en ondersteuning van volksvertegenwoordigers.

 

Nederland kent sinds de Statenverkiezingen in maart 2015 570 Statenleden. Statenleden werken gemiddeld 33 uur per week en zijn daarnaast statenlid. Het Statenlidmaatschap vergt een investering van gemiddeld ruim 20 uur per week. Deze werkzaamheden als statenlid zijn bovendien veelal tijdens kantooruren, waardoor de meeste statenleden gedwongen zijn om minder te gaan werken of onbetaald verlof op te nemen. Voor beide zijn ze afhankelijk van de medewerking van hun werkgever.

Deze stapeling in combinatie met een privéleven zorgt ervoor dat met name jonge Statenleden met een (jong) gezin het Statenwerk moeilijk of niet kunnen combineren en zich daardoor genoodzaakt voelen om af te treden.

 

Een vergoeding voor werkzaamheden van € 1.163,75 staat daarmee niet in verhouding tot de tijdsbesteding en het inkomensverlies door minder werken. Bovendien leidt inkomensverlies tijdens het statenlidmaatschap ook tot een lagere pensioen op latere leeftijd. Deze vergoeding staat in schril contrast met de vergoeding die raadsleden ontvangen. Raadsleden in gemeenten met meer dan 40.000 inwoners ontvangen al een hogere vergoeding dan statenleden, de vergoeding voor raadsleden in 100.000+ gemeente is 1,5x zo hoog. Dit betekent dat inmiddels in bijna een derde van de gemeenten de raadsleden een hogere vergoeding ontvangen dan een Statenlid, terwijl de tijdsinvestering voor een statenlid minstens gelijk zo niet hoger is en vaker dan gemiddeld leidt tot inkomensverlies door de tijdstippen waarop de statenleden actief zijn. Statenlidnu maakt zich sterk voor een vergoeding die recht doet aan de tijdsinvestering van volksvertegenwoordigers.

 

Lees meer »

Op 8 maart houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Statenlidnu heeft bij de Tweede Kamer leden ook aandacht gevraagd voor de positie van Statenleden.

Een sterke provinciale democratie vraagt om goed ondersteunde Statenleden. Deze ondersteuning betreft zowel de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat iemand Statenlid kan zijn als de ondersteuning en de scholing die nodig is om Statenleden in staat te stellen hun taken goed uit te voeren.

Statenlidnu heeft daarom een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer »

De Monitor Integriteit en Veiligheid wordt de komende maanden voor de vijfde keer uitgevoerd. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. De monitor richt zich op de mate waarin politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur zoals statenleden te maken krijgen met agressief, intimiderend of gewelddadig gedrag door burgers. In het onderzoek zijn op verzoek van Statenlidnu voor statenleden een aantal extra vragen opgenomen.

I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van BZK.

De monitor zal ook duidelijk maken of en hoe het aantal incidenten en het slachtofferschap zich ontwikkeld. Bij de laatste meting in 2016 was er een toename terwijl in de jaren daarvoor juist van een daling sprake was. De vraag is hoe deze trend zich in 2018 verder heeft ontwikkeld. Wordt de langjarige aflopende trend weer opgepikt of zet de kentering zich door?

In het kader van het onderzoek wordt u de komende weken dus benaderd. Doet u mee?

Lees meer »

Save the date!

Save the date!

30 jan. 2018 08:48

Statenlidnu organiseert in april 4 bijeenkomsten die u als statenlid kunnen helpen uw rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld zo goed mogelijk te vervullen. De bijeenkomsten staan in het teken van uw positie, uw kennis en uw vaardigheden.

Meer informatie vind u op de pagina bijeenkomsten of in onze nieuwsbrief.

Lees meer »

Nieuw bestuur!

Nieuw bestuur!

11 jan. 2018 10:21

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 december 2017 is het nieuwe bestuur van Statenlidnu gekozen. Harold van de Velde (Zeeland) is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland, secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Aimée van der Ham (Drenthe) en Teus Dorrepaal (Fryslan).

Het bestuur dankt de ALV voor het in hen gestelde vertrouwen en is vol energie en enthousiasme gestart. De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lees meer »

Het bestuur van Statenlidnu heeft zich genoodzaakt gezien de ALV die voor as vrijdag gepland stond te verplaatsen naar dinsdag 19 december as om 18.00 in het Provinciehuis in Zwolle.

Dit betekent dat de ALV van Statenlidnu aansluitend aan de Algemene Vergadering van het IPO zal plaatsvinden in een van de commissiekamers.
De lezing van Stieneke de Graaf en de rondleiding door het provinciehuis in Arnhem komen hierdoor voor deze keer te vervallen, wij gaan op zoek naar een andere mogelijkheid.

Lees meer »

De selectiecommissie die in opdracht van het bestuur van Statenlidnu de voordracht voor het nieuwe bestuur heeft opgesteld, draagt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland voor als nieuwe voorzitter van Statenlidnu. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Met Harold van de Velde krijgt Statenlidnu in de ogen van de selectiecommissie een samenbindende, ervaren, energieke voorzitter, die tevens een vertegenwoordiger van de statenleden is uit een van de kleinere provincies. Met zijn communicatieve vaardigheden en zijn energie is Harold uitstekend in staat Statenlidnu de komende jaren verder op de kaart te zetten. Harold is sinds 2015 statenlid in Zeeland en heeft ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ruime ervaring in een politiek-bestuurlijk context in verschillende rollen en heeft een duidelijke visie over de toekomst van Statenlidnu en hoe daaraan gebouwd moet worden.

Harold van de Velde geeft de volgende eerste reactie op zijn voordracht “Ik ben blij met het door de selectiecommissie in mij gestelde vertrouwen. Statenlidnu heeft als jonge Nederlandse beroepsvereniging voor statenleden veel potentie. Het komende jaar staat in teken van bouwen in vertrouwen om van meerwaarde te zijn voor statenleden. Niet alleen voor statenleden, maar ook voor commissieleden en fractiemedewerkers. Het enthousiasme losmaken in elk deel van Nederland zie ik als mooie doelstelling, waarbij het credo zou moeten zijn van iedereen die in aanraking komt met Statenlidnu: “Dit had ik niet willen missen wat Statenlidnu heeft georganiseerd!” Als vereniging werken we enerzijds werken aan deskundigheidsbevordering en anderzijds zetten we ons in voor de rechtspositie voor alle statenleden. Samen met de andere bestuursleden wil ik me daar graag voor inzetten, met een klein vleugje persoonlijke Zeeuwse nuchterheid. Dat zal niet zonder de input van de leden kunnen, ook niet zonder samenwerking met andere beroepsverenigingen, griffiers, het IPO en de Rijksoverheid. Voor goede, enthousiaste ideeën staat de deur altijd open.”

Naast Harold van de Velde draagt de selectiecommissie ook de volgende kandidaten voor, voor het bestuur van Statenlidnu: Lucia van Milaan, Jan Smits, Teus Dorrepaal en Aimée van der Ham. De selectiecommissie is erg blij met deze voordracht die een mooie mix van continuïteit en vernieuwing bevat.

De selectiecommissie bestond uit Huri Sahin en Ellen Verkoelen, de bestuursleden die niet voor herverkiezing beschikbaar waren, en Rianne Becht (Directeur Statenlidnu).

Lees meer »

Huri Sahin heeft het bestuur van Statenlidnu laten weten dat zij zich niet kandidaat zal stellen voor de bestuursverkiezing op 15 december. Huri Sahin "Met pijn in het hart heb ik vanwege de veelheid en combinatie van mijn huidige functies, besloten om mij niet kandidaat te stellen als voorzitter. Als voorzitter van het oprichtingsbestuur ben ik trots op de wijze waarop we in korte tijd een sterke vereniging hebben opgericht. Als statenlid zal ik onze vereniging blijven steunen.”

De overige bestuursleden hebben met veel begrip kennis genomen van deze moeilijke beslissing van Huri Sahin. Zij danken haar voor al het werk dat zij in de oprichtingsfase het afgelopen jaar voor Statenlidnu heeft verzet. 

Statenleden kunnen zich tot 20 november kandidaat stellen voor het bestuur. Het nieuwe bestuur zal op 15 december tijdens de Algemene Ledenvergadering in Arnhem gekozen worden. De voorzitter wordt hierbij in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Statenleden die belangstelling hebben, maar die eerst meer willen weten, kunnen contact opnemen met Huri Sahin of Lucia van Milaan. Meer informatie is ook te vinden onder vereniging.

Lees meer »

Het nieuwe kabinet Rutte III ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de leden van Provinciale Staten.

Statenlidnu is blij dat het kabinet wil investeren in de voorbereiding, opleiding en toerusting an provinciele statenleden. Statenlidnu zet zich hier namens alle statenleden voor in en zal dat de komende jaren ook kunnen blijven doen. "Investeren in volksvertegenwoordiging is investeren in democratie" zoals het in het regeerakkoord staat.

"Mooi dat het kabinet wil investeren in volksvertegenwoordigers bij gemeenten en provincies"aldus Huri Sahin (voorzitter Statenlidnu), "Gelet op de huidige rechtspositie van statenleden én de grote maatschappelijke opgaven is deze investering van groot belang en een grote steun in de rug."

Statenlidnu hoopt dat met deze uitspraak de integrale visie op de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers gerealiseerd kan worden en dat deze uitspraak ook geldt voor de toerusting van statenleden in rechtspositionele zin. Huri Sahin (voorzitter): "Met deze aandacht in het regeerakkoord geven de onderhandelaars een belangrijk signaal: statenleden zijn belangrijk en moeten goed ondersteund worden. Statenlidnu zet zich als jonge vereniging hiervoor in". In het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Statenlidnu in ieder geval hierop aandringen. 

 

Lees meer »