Verschuiving deadline kandidaten bestuur van 10 naar 16 juli!

Statenlidnu heeft in verband met het reces de deadline voor het solliciteren verschoven van 10 juli naar 16 juli!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 16 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Profiel algemeen bestuurslid

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures.
Lees meer »

Update vergoedingen Statenleden

Vorig jaar heeft de minister besloten om opnieuw onderzoek te laten doen naar de vergoedingen van Statenleden. Statenleden zijn gemiddeld meer dan 20 uur kwijt aan het Statenwerk waarvoor een vergoeding van 1235 euro bruto tegenover staat. Vaak is er sprake van een baan naast het werk als Statenlid waardoor zij verlof moeten nemen, omdat er veel overdag wordt vergaderd, wat leidt tot inkomensverlies.

Statenlidnu heeft aangegeven graag concrete stappen te zien, omdat er al veel is onderzocht en de afgelopen 10 jaar weinig is veranderd. Er zijn constructieve overleggen met het ministerie van BZK gevoerd over de argumenten rondom een hogere vergoeding. Die zijn in het onderzoeksrapport van de minister erkend.

Conclusie onderzoek

Statenlidnu is blij met de conclusie in het onderzoek, waaruit blijkt dat er reden is om het niveau van de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden eenmalig aan te passen en in lijn te brengen met onder andere de toegenomen taakzwaarte. Het advies van de onderzoekers daarbij is om als maatstaf voor Statenleden en algemeen bestuursleden te kijken naar de hoogte van vergoedingen van gemeenteraadsleden uit middelgrote gemeenten, waarbij Statenleden een vergoeding op een hoger niveau zouden moeten ontvangen dan algemeen bestuursleden.

Vervolg

Door het kabinet wordt een adviescollege voorgesteld die zich als eerste over dit rapport moet buigen. Het wetsvoorstel hiervoor is ingediend bij de Tweede Kamer. Statenlidnu is hoopvol, omdat het onderzoeksrapport voldoende aanknopingspunten heeft - eveneens alle andere onderzoeken - om een definitief besluit te nemen voor een betere vergoeding die recht doet aan de tijdsbesteding en inkomensverlies die Provinciale volksvertegenwoordigers hebben.

Visie

Juist om onze democratie gezond te houden, is dit van groot belang. Statenleden wachten al lang op een eerlijke vergoeding. Het rapport biedt deze erkenning. Het is nu zaak dat, rekening houdend met de context van deze tijd, dat alsnog snel een besluit genomen wordt om het rapport om te zetten in een aanpassing van het bedrag. De hoogte en de tijdsduur zijn hierin twee gespreksonderwerpen voor het vervolg.

Lees meer »

Gezocht: denkkracht voor ontwikkeling e-learnings!

Denk mee over inhoudelijke thema's

Het afgelopen jaar heeft Statenlidnu zes inhoudelijk e-learning modules laten ontwikkelen in samenwerking met VNG Connect. Dit jaar komen hier nog drie inhoudelijke modules bij waarvoor Statenleden gezocht worden om mee te denken. Deelt uw graag uw kennis in een praktische en relevante e-learning voor Statenleden? Dan zijn we naar u op zoek.

De inhoudelijke thema’s zijn:

 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Vitaal platteland en de ontwikkeling van natuurgebieden
 • Regionale economie

De werkgroep bestaat per onderwerp uit vier tot vijf personen. De tijdsinvestering bedraagt circa 3,5 dag in de tweede helft van dit jaar. Voor meer informatie en aanmelding neemt u contact op via info@statenlidnu.nl

Lees meer »

Wat doet u tijdens het zomerreces?

Wilt u als Statenlid meer kennis opdoen over het Statenlidmaatschap? Of wilt u meer leren over de Omgevingswet, Infrastructuur & Mobiliteit of Integriteit?

Neem eens een kijkje op het leerplatform!

Lees meer »

Bestuursleden gezocht! Reageer voor 10 juli!

Komt u het team versterken?

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 10 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Lees meer »

Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen?

Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen?

Statenlidnu roept u op om de enquête in te vullen van de evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. 

Hoe meer we weten over de ervaringen en opvattingen van Statenleden als eindgebruikers van deze wet, hoe beter we kunnen meedenken, onder meer met het ministerie van BZK, over hoe het verder moet met het digitaal vergaderen. 

 

Op vrijdag 12 juni heeft u per mail hiervoor een persoonlijke link in uw mailbox ontvangen, van onderzoeksbureau Overheid in Nederland. Een week later, op 19 juni, is een reminder verstuurd. 

Bekijk de eerste tussenrapportage hier!

Lees meer »

Webinar RES-en

Balanceren tussen vier grootheden

Het Klimaatplatform onder leiding van Ed Nijpels organiseert vrijdag 12 juni een webinar over de Regionale Energie Strategieën (RES-en).

Deze bijeenkomst met als titel ‘Balanceren tussen vier grootheden’ is relevant voor alle provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren die zich met klimaatbeleid bezig houden.

Lees meer »

Uitnodiging werkbezoek BIJ12

Leer meer over stikstof, subsidies of faunaschade!

Geacht statenlid,


Op het afgelopen IPO-jaarcongres heeft u tijdens de Meet&Greet al kort kennis kunnen maken met BIJ12. Als uitvoeringsorganisatie van het IPO ondersteunen wij provincies bij hun taken op het gebied van natuur en landschap, stikstof, faunaschade, grondwaterschade en beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen.

Als vervolg op het IPO-jaarcongres nodigen wij u van harte uit voor een werkbezoek aan BIJ12 op maandag 23 maart 2020. 

Tijdens het werkbezoek maakt u via workshops nader kennis met ons werk. U kunt kiezen uit de volgende thema's:

 • Stikstof: landelijk informatiepunt stikstof, samenwerken rond data.
 • Subsidiestelsel Natuur en Landschap: voor beheer en ontwikkeling van natuur en boerennatuur.
 • Natuurmonitoring: verzamelen, verwerken en rapporteren, bijvoorbeeld de Voortgangsrapportage Natuur.
 • Nationale Databank Flora en Fauna: met meer dan 150 miljoen waarnemingen dé bron van gegevens over (beschermde) planten en dieren voor ruimtelijke ontwikkelingen, natuurbeheer en beleidsevaluatie stikstof.
 • Faunaschade: voorkomen, bestrijden en vergoeden van schade door dieren, van gans tot wolf.
 • Grondwaterschade: onderzoek en advies over schade door grondwaterwinningen met provinciale vergunning.
 • Omgevingswet: informatieproducten over natuur en externe veiligheid voor toepassing in de nieuwe Omgevingswet, zoals de Informatiekaart Natuur.
 • Beheer van informatievoorzieningen voor provincies en publiek: zoals Archeodepot.nlRisicokaart.nl en Zwemwaterportaal.nl.

U kunt uw belangstelling voor één of meer onderwerpen doorgeven via het aanmeldformulier. Mist u een onderwerp? Dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Lees meer »

Statenlidnu zoekt per direct een directeur!

Statenlidnu zoekt per direct een directeur!

De vereniging Statenlidnu is de beroepsvereniging van en voor Nederlandse statenleden.

Het doel van de vereniging is om de positie van statenleden zo goed mogelijk te ondersteunen. De vereniging doet dit o.a. door het organiseren van kennissessies, door middel van meet-ups en door het beschikbaar stellen van e-learning, en door het uitvoeren van belangenbehartiging voor statenleden o.a. bij de Rijksoverheid in relatie tot de dossiers vergoeding, werkdruk en ondersteuning voor lokale en regionale volksvertegenwoordigers.

Van de 570 Nederlandse statenleden zijn er ruim 400 lid van Statenlidnu. Het bestuur van Statenlidnu bestaat uit 5 leden.

 

De vereniging Statenlidnu zoekt per direct een directeur (v/m) (16 uren per week)

 

De belangrijkste rol van de directeur is het aansturing geven aan de activiteiten van Statenlidnu.

In de praktijk houdt dit in dat de directeur participeert in een groot aantal netwerken waarin Statenlidnu vertegenwoordigd is. Daarnaast geeft de directeur aansturing aan de administratieve, logistieke en financiële activiteiten van de vereniging.

De directeur wordt ondersteund door een administratief medewerker (8 uren per week).

Gedurende de perioden dat er sprake is van politiek reces is er geen behoefte aan bezetting op het stafbureau van Statenlidnu. Dit betekent in de praktijk dat de inzet van de directeur wordt gevraagd gedurende een periode van 40 weken per jaar.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Gegeven het karakter en het tempo van de werkzaamheden gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar het inhuren van een ZZP-er. Voor de inhuur zal een dienstverleningscontract worden afgesloten.

De werkzaamheden zullen op wisselende locaties, veelal in of rond Den Haag worden uitgevoerd.

Voor de kandidaat is het gewenst om te wonen in of in de nabijheid van Den Haag.

 

Wat vragen van van onze kandidaat-directeur:

 • Een ondernemende mentaliteit;
 • In staat zijn zelfstandig te werken;
 • Een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Effectief kunnen werken binnen politieke omgevingen (concrete ervaring op dit terrein geldt als een pré);
 • Systematisch kunnen werken, een helder overzicht hebben van de verschillende activiteiten van de vereniging;
 • Administratieve kwaliteiten ter ondersteuning van o.a. de financiële administratie van de vereniging en de aanvraag en verantwoording van subsidies.

 

Uw sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en een c.v. kunt u richten aan info@statenlidnu.nl Uw brief kunt u richten aan Rosalie Bedijn, secretaris van Statenlidnu.

De sluitingsdatum voor het indienen van uw sollicitatie is 3 februari 2020.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harold van de Velde, voorzitter van Statenlidnu, telefoonnummer 06-10127494 of met Jan Smits, vicevoorzitter van Statenlidnu, telefoonnummer 06-19925594.

 

Lees meer »

Aankondiging netwerkevenement: Vrouwen in het bestuur!

Netwerkevenement voor vrouwen in het bestuur: meld u aan!

Het vrouwenkiesrecht bestaat 100 jaar. Ondanks dat er een hoop is verbeterd ten aanzien van de positie van vrouwen is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur. Dit kabinet heeft het streven dat in de toekomst tussen de 40% en 60% van de functies wordt bekleed door vrouwen.

Voor wie een carrière in de politiek nastreeft is een goed netwerk van onschatbare waarde. Vanuit die gedachte willen we graag vrouwen uit alle bestuurslagen met elkaar laten kennismaken. Het thema van de middag is ‘het behoud en doorstroom van vrouwelijk talent in politiek en bestuur’. Graag nodigen wij jou op maandag 16 december uit om bij dit eerste netwerkevent aanwezig te zijn, met elkaar van gedachten te wisselen en actief mee te praten over dit onderwerp.

Laat je inspireren door een talkshow waarin politici uit verschillende bestuurslagen en van verschillende politieke kleuren met elkaar in gesprek gaan over hun carrière en de keuzes die ze daarin hebben gemaakt. Cabaretier en politiek historica Eveline van Rijswijk neemt je mee in haar scherpe onewomenshow ‘De premiere’, over 100 jaar vrouwen in de politiek. Daarna ga je in gesprek door middel van een interactieve ‘aanTafel’ sessie met Ineke Hurkmans, waar je stil kan staan bij jouw volgende stap!

Na dit leuke programma is er tijd om nieuwe interessante mensen te ontmoeten tijdens de netwerkborrel. Je bent daar welkom voor drinks & bites en een goed gesprek. Maar ook horen we graag waar jij ondersteuning of expertise bij kunt gebruiken om je politieke carrière te waarborgen.

 

Praktische informatie

 

PROGRAMMA


 15.00 uur - 15.30 uur Inloop met koffie/thee

 15:30 uur - 17:30 uur Inhoudelijk programma


 o.l.v. dagvoorzitter Diana Matroos (presentator/journalist) met bijdrage van o.a.

 * Julia Wouters (auteur 'De zijkant van de macht')
*  Maria Kranendonk (onderzoeker aan de UvA)
*  Jannet Vaessen (directeur-bestuurder WOMEN Inc.)
 * Eveline van Rijswijk (onewomanshow ‘De Première’)
*  Ineke Hurkmans (Jump Movement)


Vervolgens gaan we in gesprek met verschillende vrouwen uit politiek en bestuur, met onder meer:

*   Erica van Lente (burgemeester Dalfsen)
*   Monica den Boer (Tweede Kamer)
*   Erika Spil (wethouder gemeente Bunnik)
*   Mirjam de Blécourt (Eerste Kamer)
*   Sylvana Simons (gemeenteraadslid Amsterdam)

 

 17:30 uur - 19:30 uur Netwerkborrel

We hopen je 16 december te zien in Amersfoort! Meld u hier aan.

Deze eerste netwerkbijeenkomst Vrouwen in politiek en bestuur wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie in samenwerking met WOMEN Inc.

Lees meer »

Terugblik IPO-congres

Videoverslag IPO-congres

Het IPO heeft een terugblik samengesteld over het congres. Bekijk onder andere de voorbeschouwing van voorzitter Theo Bovens hier.

Vraaggesprek voorzitter Theo Bovens

Verbinding zoeken, dat is volgens Bovens precies waar het vandaag om gaat. Het verbinden van provincies met elkaar en met de nationale politiek. Theo Bovens vertelt hoe hij een jaar geleden vrij plotseling voorzitter werd van het Interprovinciaal Overleg. Direct merkte hij dat er in zijn provincie en vermoedelijk ook in andere provincies veel in wij-zij termen werd gesproken. Dat wil Bovens veranderen. Hij is op zoek naar een gezamenlijke spirit. “Als je hier rondkijkt, dan ís dit het IPO. Deze 550 mensen. Dit is het. Hier zit de provinciale politiek bij elkaar. Laten we daarom ophouden met zeggen ‘zij van het IPO’. Wij zijn gewoon zelf het IPO.”  

Lees verder via de website van het IPO...

Waar ontmoeten we elkaar in 2020?

Aan het einde van het energieke en inspirerende congres wordt het best bewaarde geheim van de Provinciale Staten onthuld. De volgende locatie zal in Brabant zijn!

Lees meer »