Minisymposium Staten Schaakmat?

Honderden nieuwe Statenleden starten in 2019 aan een grote uitdaging. Maar, hoe pakken ze dit aan? Staan de Staten schaakmat? Speciaal voor Statenleden is met medewerking van Statenlidnu is het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Tijdens een mini-symposium ontvangt Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, het eerste exemplaar. 

Grote bedragen, een breed takenpakket en zware verantwoordelijkheden: op leden van Provinciale Staten komt veel af. De parttime provinciale bestuurders staan daarbij voor een grote uitdaging: het kaders stellen aan, en controleren van een stevig en deskundig College van Gedeputeerde Staten met een omvangrijk provinciaal ambtenarenkorps. Staan Statenleden niet bij voorbaat schaakmat?

 

Zakboek

Leden van Provinciale Staten hebben gelukkig een uitgebreide gereedschapskist tot hun beschikking. Het is echter wel belangrijk al die instrumenten goed te hanteren. Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Een redactie van ervaren adviseurs, bestuurders en politici schreef bijdragen over alle aspecten van het werk van Statenleden.

Mini-symposium

Op het Provinciehuis van Utrecht is op vrijdagochtend 18 mei 2018 de presentatie van het Zakboek Statenleden. Tijdens het mini-symposium ‘Staten schaakmat?!’ zullen er bijdragen zijn van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en Harold van de Velde, voorzitter van de vereniging Statenlidnu.

Lees meer »

Goede volksvertegenwoordiging vergt een investering

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft vandaag haar advies 'Voor een publieke zaak' gepubliceerd. Statenlidnu is het eens met de Raad voor het Openbaar Bestuur dat iedereen lid moet kunnen worden van provinciale staten en andere volksvertegenwoordigingen. Statenlidnu onderschrijft de constatering dat door de combinatie van werk, zorgtaken of de privé situatie de tijdsinvestering voor veel mensen niet op te brengen is. Dit moet anders. De keuze die de ROB maakt is echter niet realistisch.

Het standpunt van de ROB dat het Statenlidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede toerusting van Statenleden (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing) wordt onderschreven door Statenlidnu. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de ROB suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering.

De kaderstellende en controlerende rol van de staten kunnen niet overgenomen worden door de griffie en de rekenkamer, wel kunnen de staten hierin meer en beter ondersteund worden. Ook opleiding van de statenleden speelt hierin een belangrijke rol. De ROB gaat echter geheel voorbij aan de politieke component van de kaderstellende en controlerende rol van de staten.

Statenlidnu is ook voor maatwerk om statenlidmaatschap en werk te combineren. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de wet een betere minimale basis voor burgerschapsverlof gaat bieden. Statenleden kunnen nu alleen verlof krijgen voor de staten- en commissievergaderingen en dus niet voor hun volksvertegenwoordigende werk. Bovendien moet dit wettelijk recht soms  afgedwongen worden via de rechter. De vergaderingen zijn slechts een klein deel van tijdsbesteding van een statenlid. Statenlidnu is het daarom dus niet eens met de constatering van de ROB dat de bestaande regelingen op dit punt voldoende zijn.

Lees meer »

Tweede Kamer vraagt aandacht voor vergoeding statenleden

In het Algemeen Overleg over Democratische Vernieuwing heeft Rob Jetten (D66) minister Ollengren gevraagd om ook naar de vergoeding van statenleden te kijken. In antwoord op deze oproep heeft de minister toegezegd ook naar de vergoedingen van statenleden te kijken.

Jetten (D66) deed deze oproep nadat minister Ollengren in een brief aan de Tweede Kamer en in het debat had aangegeven in gesprek te zijn met de VNG over de vergoeding van raadsleden uit kleine gemeenten. Statenlidnu is blij dat de rechtspositie van Statenleden op de agenda staat van de Minister en Tweede Kamer en zal zich volop blijven inzetten om de vergoeding voor Statenleden te verhogen. Alleen op deze wijze houden we een goede balans tussen jong en oud en houden we onze democratie aantrekkelijk en gezond.

 

De Tweede Kamer had eerder een ronde tafelgesprok over de ondersteuning van raadsleden. Statenlidnu heeft in voorbereiding daarop een positionpaper gestuurd over de rechtspositie van Provinciale Statenleden. Op woensdag 14 maart 2018 sprak de Tweede Kamer met de Minister over de rechtspositie en ondersteuning van volksvertegenwoordigers.

 

Nederland kent sinds de Statenverkiezingen in maart 2015 570 Statenleden. Statenleden werken gemiddeld 33 uur per week en zijn daarnaast statenlid. Het Statenlidmaatschap vergt een investering van gemiddeld ruim 20 uur per week. Deze werkzaamheden als statenlid zijn bovendien veelal tijdens kantooruren, waardoor de meeste statenleden gedwongen zijn om minder te gaan werken of onbetaald verlof op te nemen. Voor beide zijn ze afhankelijk van de medewerking van hun werkgever.

Deze stapeling in combinatie met een privéleven zorgt ervoor dat met name jonge Statenleden met een (jong) gezin het Statenwerk moeilijk of niet kunnen combineren en zich daardoor genoodzaakt voelen om af te treden.

 

Een vergoeding voor werkzaamheden van € 1.163,75 staat daarmee niet in verhouding tot de tijdsbesteding en het inkomensverlies door minder werken. Bovendien leidt inkomensverlies tijdens het statenlidmaatschap ook tot een lagere pensioen op latere leeftijd. Deze vergoeding staat in schril contrast met de vergoeding die raadsleden ontvangen. Raadsleden in gemeenten met meer dan 40.000 inwoners ontvangen al een hogere vergoeding dan statenleden, de vergoeding voor raadsleden in 100.000+ gemeente is 1,5x zo hoog. Dit betekent dat inmiddels in bijna een derde van de gemeenten de raadsleden een hogere vergoeding ontvangen dan een Statenlid, terwijl de tijdsinvestering voor een statenlid minstens gelijk zo niet hoger is en vaker dan gemiddeld leidt tot inkomensverlies door de tijdstippen waarop de statenleden actief zijn. Statenlidnu maakt zich sterk voor een vergoeding die recht doet aan de tijdsinvestering van volksvertegenwoordigers.

 

Lees meer »

Statenlidnu vraagt aandacht Tweede Kamer voor vergoeding Statenleden

Op 8 maart houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Statenlidnu heeft bij de Tweede Kamer leden ook aandacht gevraagd voor de positie van Statenleden.

Een sterke provinciale democratie vraagt om goed ondersteunde Statenleden. Deze ondersteuning betreft zowel de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat iemand Statenlid kan zijn als de ondersteuning en de scholing die nodig is om Statenleden in staat te stellen hun taken goed uit te voeren.

Statenlidnu heeft daarom een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer »

Nieuw bestuur!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 december 2017 is het nieuwe bestuur van Statenlidnu gekozen. Harold van de Velde (Zeeland) is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland, secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Aimée van der Ham (Drenthe) en Teus Dorrepaal (Fryslan).

Het bestuur dankt de ALV voor het in hen gestelde vertrouwen en is vol energie en enthousiasme gestart. De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lees meer »

Harold van de Velde voorgedragen als voorzitter Statenlidnu

De selectiecommissie die in opdracht van het bestuur van Statenlidnu de voordracht voor het nieuwe bestuur heeft opgesteld, draagt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland voor als nieuwe voorzitter van Statenlidnu. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Met Harold van de Velde krijgt Statenlidnu in de ogen van de selectiecommissie een samenbindende, ervaren, energieke voorzitter, die tevens een vertegenwoordiger van de statenleden is uit een van de kleinere provincies. Met zijn communicatieve vaardigheden en zijn energie is Harold uitstekend in staat Statenlidnu de komende jaren verder op de kaart te zetten. Harold is sinds 2015 statenlid in Zeeland en heeft ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ruime ervaring in een politiek-bestuurlijk context in verschillende rollen en heeft een duidelijke visie over de toekomst van Statenlidnu en hoe daaraan gebouwd moet worden.

Lees meer »

Huri Sahin stopt als voorzitter Statenlidnu

Huri Sahin heeft het bestuur van Statenlidnu laten weten dat zij zich niet kandidaat zal stellen voor de bestuursverkiezing op 15 december. Huri Sahin "Met pijn in het hart heb ik vanwege de veelheid en combinatie van mijn huidige functies, besloten om mij niet kandidaat te stellen als voorzitter. Als voorzitter van het oprichtingsbestuur ben ik trots op de wijze waarop we in korte tijd een sterke vereniging hebben opgericht. Als statenlid zal ik onze vereniging blijven steunen.”

De overige bestuursleden hebben met veel begrip kennis genomen van deze moeilijke beslissing van Huri Sahin. Zij danken haar voor al het werk dat zij in de oprichtingsfase het afgelopen jaar voor Statenlidnu heeft verzet. 

Statenleden kunnen zich tot 20 november kandidaat stellen voor het bestuur. Het nieuwe bestuur zal op 15 december tijdens de Algemene Ledenvergadering in Arnhem gekozen worden. De voorzitter wordt hierbij in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Statenleden die belangstelling hebben, maar die eerst meer willen weten, kunnen contact opnemen met Huri Sahin of Lucia van Milaan. Meer informatie is ook te vinden onder vereniging.

Lees meer »

Statenlidnu: goed dat kabinet aandacht heeft voor ondersteuning statenleden

Het nieuwe kabinet Rutte III ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de leden van Provinciale Staten.

Statenlidnu is blij dat het kabinet wil investeren in de voorbereiding, opleiding en toerusting an provinciele statenleden. Statenlidnu zet zich hier namens alle statenleden voor in en zal dat de komende jaren ook kunnen blijven doen. "Investeren in volksvertegenwoordiging is investeren in democratie" zoals het in het regeerakkoord staat.

"Mooi dat het kabinet wil investeren in volksvertegenwoordigers bij gemeenten en provincies"aldus Huri Sahin (voorzitter Statenlidnu), "Gelet op de huidige rechtspositie van statenleden én de grote maatschappelijke opgaven is deze investering van groot belang en een grote steun in de rug."

Statenlidnu hoopt dat met deze uitspraak de integrale visie op de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers gerealiseerd kan worden en dat deze uitspraak ook geldt voor de toerusting van statenleden in rechtspositionele zin. Huri Sahin (voorzitter): "Met deze aandacht in het regeerakkoord geven de onderhandelaars een belangrijk signaal: statenleden zijn belangrijk en moeten goed ondersteund worden. Statenlidnu zet zich als jonge vereniging hiervoor in". In het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Statenlidnu in ieder geval hierop aandringen. 

 

Lees meer »

In alle staten - Column Max Ruiters

De Statenperiode vordert met rasse schreden. Prinsjesdag met een beleidsarme begroting heeft plaatsgevonden, de formatieonderhandelingen zijn in volle gang en de Gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. En over pakweg anderhalf jaar eindigt deze Statenperiode. De campagneteams, potentiele Statenkandidaten en partijen zullen hun werkzaamheden na de gemeenteraadsverkiezingen intensiveren om de gunst van de kiezer te winnen in maart 2019. En in mei 2019 mogen we naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. Voor het gemak laten we lokale verkiezingen ten gevolge van fusies en herindelingen maar achterwege.

Met al die verkiezingsdrukte is het niet vreemd dat kiezer soms door de bomen het bos niet meer ziet. En niet alleen de kiezer. Ook de campagneteams en volksvertegenwoordigers draaien op volle toeren. Daarbij moet er ook nog bestuurd worden, hetgeen we bijna zouden vergeten. Een van de bijzondere eigenschappen van de verkiezingsaandacht, is dat volksvertegenwoordigers – en dus ook wij Statenleden – vaak worden geleefd door de waan van de dag. Sterker nog, zeker de nieuwe generatie vertegenwoordigers, is vaak ad-hoc gedreven voor de gunst van de kiezer. Hoe kom je in de picture? Iphone-gedreven besturen. Nog voordat de vragen bij de griffie zijn ingediend, staan ze al op de social media. Het gegeven dát we aandacht hebben voor problemen of krantenkoppen, wint het vaak van de inhoud of nog erger, dan de antwoorden.

Grote vraag is voor wie doen we het? Besturen we omdat het een leuke hobby is? Hebben we oog voor de maatschappij of staan we graag in het middelpunt van de belangstelling? Willen we iets betekenen voor de omgeving, streven we onze idealen na, handelen we uit goede bedoelingen of is het een machtsspel? Is politiek niet per definitie macht? De kunst is om dit alles te combineren en als er sprake is van macht dit op de juiste manier toe te passen in het belang van de gemeenschap. Daarvoor zijn we immers gekozen, of niet? Ad-hoc denken en handelen kan zeer zinvol zijn zolang we de lange termijn maar niet uit het oog verliezen. En social media mogen daarbij best helpen. En als we gezamenlijk doelen bereiken door – al dan niet bewust – in het middelpunt te staan dan is dat ook te verdedigen. Als we het doel door alle verkiezingsdrukte maar niet verliezen want dan zijn vertegenwoordigers pas echt ‘in alle Staten’.

Max Ruiters is sinds 2015 namens het CDA lid van Provinciale Staten in Limburg. Van 1998-2014 was hij lid van de gemeenteraad in Kerkrade. 

Lees meer »

Column Lang leve het Statenlid en haar vakvereniging - Gerben Huisman

Het zijn van volksvertegenwoordiger in Nederland is een vrij veilig en goed uitvoerbare taak. In Nederland mogen wij blij zijn met de democratie zoals die er is. Volksvertegenwoordigers hebben de macht om kaders te stellen, bestuurders goed te controleren en het volk te vertegenwoordigen. Dit laatste is misschien wel het moeilijkste. Want wanneer en hoe vertegenwoordig je het volk. Ik zie de provinciale volksvertegenwoordigers, Statenleden, bijna dagelijks aan het werk. U denkt dan misschien, dagelijks? Maar het is toch een parttimefunctie? En ook dat klopt. Onze Statenleden hebben een vrijgestelde dag om hun functie als Statenlid uit te oefenen. Maar ik zie dat ze er veel meer tijd in stoppen. Ik overdrijf niet als ik ervan uit ga dat een Statenlid 20 uur per week bezig is met zijn/haar werk als Statenlid. Bij ons in Fryslân is de woensdag de Statendag. Deze dag is vaak vol met werkbezoeken, commissies, bijeenkomsten met experts over bepaalde onderwerpen en natuurlijk de Statenvergaderingen. En dat zijn vaak de momenten dat ze druk bezig zijn in het provinciehuis.

 

Deze wereld in het provinciehuis is slechts een deel van het werk van het Statenlid. Tel daarbij op de contacten met de inwoners en belangenorganisaties in Fryslân en het werk dat ze voor elk van hun partij ook nog doen. Ik benijd ze niet. Waar ik als griffier fulltime voor hen aan het werk mag zijn, doen zij het “erbij”. Niet erbij als in met halve inzet. Nee, ik zie Statenleden juist hard werken en genieten van het Statenwerk. En zeker het is een eer dat je het Friese volk mag vertegenwoordigen maar het kost je ook wat. Let wel, dit is geen klaagzang maar meer een ode aan het werk van Statenleden. Want ga er maar aan staan. Zij nemen beslissingen over waar een nieuwe weg komt te liggen. Ze weten vaak drommels goed dat niet iedereen daar altijd blij mee is, waar windmolens mogen komen etc. Onderwerpen die mensen diep kunnen raken. Daar horen zorgvuldige besluiten bij en dat kost tijd en energie en de wil om er verantwoording over af te leggen.

 

Voor mij is een beroepsvereniging voor de Statenleden dan ook vanzelfsprekend en van groot belang. Van belang om als vertegenwoordiger op te treden in overleggen met het Rijk. Want deskundigheidsbevordering is voor alle Statenleden van belang. Politieke partijen hebben hier een rol in maar ook een vereniging kan hierbij ondersteunen. Dat geldt nog meer voor de vergoeding van Statenleden. Zelf vind ik die te weinig. We praten over zo’n 1.100 euro bruto per maand. Natuurlijk is het niet niks, maar als we dat afzetten tegen de 20 uur die zij er aan tijd besteden dan vind ik het te weinig. Wetende dat raadsleden in steden met meer dan 375.000 inwoners zo’n 2.300 euro bruto krijgen. Ga er maar aan staan. Onze provincie met de minste inwoners is Zeeland en daar wonen al meer dan 375.000 inwoners.

 

Ik ben dankbaar dat we in een democratie wonen en deze democratie is mij veel waard. In mijn ogen mag de democratie zeker wat kosten. De vereniging Statenlid.nu ziet dat ook en wil zich hiervoor in zetten. Als griffier kan ik dan wel geen lid zijn, maar mijn sympathie en steun hebben ze zeker. Ik raad dus alle Statenleden aan om lid te worden van deze vereniging, want samen sta je sterker!

 

Gerben Huisman

Griffier provinsje Fryslân

Lees meer »

Speech Huri Sahin Kickoff Statenlidnu

Vandaag op 1 juli 2017 gaat in het mooie provinciehuis van Overijssel onze vereniging Statenlidnu officieel van start! 1 juli is een mooie datum om het startsein te geven aan onze activiteiten. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest om zo goed mogelijk te kunnen starten met de vereniging, leden te werven en de voorbereidingen te treffen voor deze feestelijke dag.

“Waarom een beroepsvereniging en wat heb ik er eigenlijk aan als Statenlid?” is een vraag die we regelmatig hebben gehoord. Maar ook de opmerking: “Wat goed dat het nu eindelijk is gelukt!”. Dit geeft eigenlijk goed weer hoe verschillend statenleden denken over een een beroepsvereniging. Laat ik als voorzitter van het oprichtingsbestuur heel duidelijk zijn. Een beroepsvereniging is echt van toegevoegde waarde als wij als statenleden ons werk ook serieus nemen. Als we daadwerkelijk vorm en inhoud willen geven aan onze drie belangrijke rollen: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur is het belangrijk dat we onze positie blijven versterken. Natuurlijk is voor een politicus zijn of haar politieke idealen leidend, maar hoe mooi is het als je ook zelfbewust je taken kunt uitvoeren en je idealen kunt vertalen in resultaten.

Ik ben blij en trots dat wij, statenleden, nu ook een eigen beroepsvereniging hebben. Een beroepsvereniging van en voor statenleden. Niet alleen omdat de andere beroepsgroepen in het openbaar bestuur ook een vereniging hebben en wij daarom niet kunnen achterblijven, maar omdat onze vereniging van toegevoegde waarde is. Onze beroepsvereniging heeft als doel om de positie van statenleden te versterken. Sterke statenleden betekent ook sterke Provinciale Staten, sterke provinciebesturen en daarmee een sterke democratie.

Deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging

Statenlidnu wil de positie van statenleden versterken door bij te dragen aan het bevorderen van de deskundigheid van statenleden én door het behartigen van de belangen van statenleden. Deze belangen kunnen rechtspositioneel van aard zijn, maar ook breder zoals onze positie binnen de provincie en het openbaar bestuur.

Ik weet niet hoe u het statenlidmaatschap ervaart, maar ik heb het gevoel dat als je effectief wilt zijn, je minstens 20 uur per week aan het statenwerk moet besteden. Dat is niet niks. Zeker als je het combineert met een baan, andere activiteiten en een privé leven.

Wat gaan wij als vereniging doen?

Wij willen activiteiten organiseren gericht op het vergroten van de kennis én het versterken van de vaardigheden van Statenleden. Dat willen wij doen met statenleden en Statengriffiers. De kennis van statenleden zelf willen we hierbij zo optimaal mogelijk benutten.Wij willen een platform creëren voor onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling.Wij willen lobbyen voor het versterken van onze rechtspositie. Dat betekent een sterke gesprekspartner zijn tijdens gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en constructief samenwerken met de andere beroepsverenigingen.Wij willen de informatie over (nieuwe) wet- en regelgeving die relevant zijn voor provincies toegankelijk maken voor statenleden en alert zijn op de positie van de Provinciale Staten.

Waarom willen wij deze activiteiten uitvoeren?

Uit het grootschalig belevingsonderzoek dat door BZK onder Statenleden is uitgevoerd, bleek dat statenleden maatschappelijke waardering missen en de vergoeding die zij ontvangen niet in verhouding vinden in relatie tot de tijd en energie die zij daadwerkelijk besteden aan het statenwerk. Het is belangrijk dat he statenlidmaatschap ook aantrekkelijk blijft voor de toekomst. Daarom zullen we ook meer moeten investeren in het vergroten van de diversiteit. De gemiddelde leeftijd van statenleden is 48, iets lager dan de gemiddelde leeftijd van raadsleden (52). Het percentage vrouwen onder Statenleden is 35%, bij raadsleden is dat nog lager: 28%.

Hoe is het besluit voor de oprichting van de beroepsvereniging genomen?

Na de statenverkiezingen van 18 maart 2015 werd na benoeming van de algemene vergadering van het IPO de klankbordgroep rechtspositie samengesteld. Snel kwamen we binnen de klankbordgroep en de algemene vergadering tot oordeel dat het professioneler zou zijn  om de belangen van statenleden ook professioneel te organiseren. We zijn gestart met een verkenning en hebben gesprekken gevoerd met Raadslid.Nu, de Vereniging van AB leden van de waterschappen, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We besloten om actief aan de slag te gaan en hebben een plan opgesteld. Dit plan werd financieel gesteund door het ministerie van BZK en na toekenning van de subsidie zijn we van start gegaan.

Wie zijn er al lid?

Kort na onze brief naar alle Provinciale Staten ontvingen we het enthousiaste bericht uit Limburg. De statenleden van Limburg werden als eerste collectief lid. Daarna volgde de provincie Friesland, Overijssel, Zeeland en deze week mijn eigen provincie Zuid-Holland. We zijn blij met enthousiasme en hopen natuurlijk ook de andere provincies te enthousiasmeren. Binnenkort gaan we op bezoek bij de provincies Flevoland en Noord-Brabant. De Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland hebben gekozen voor individueel lidmaatschap.

Door collectief lid te worden kunnen we de krachten bundelen, goede programma’s ontwikkelen en uitvoeren. “Een vereniging is zo sterk als haar leden”, zei Gerben Huisman, de Statengriffier van Friesland toen ik hem sprak over de vereniging. Dat is helemaal waar en daarom willen we eigenlijk dat ieder statenlid lid wordt. Maar ook voor statenleden die niet lid zijn of niet lid willen worden, gaan wij ons inspannen.

Voor vandaag hebben we een mooi programma voor jullie samengesteld. Voor de inhoud hebben we gekozen voor het thema Energietransitie, voor het versterken van onze vaardigheid hebben we een training Tedwaardig presenteren, integriteit omdat dit een belangrijk thema is en blijft. We hebben ook een workshop waarbij we interactief gaan starten met de vormgeving van het jaarprogramma van 2018. Uiteraard is er volop gelegenheid tijdens de lunch om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook dat is erg waardevol.

Ik wens u een informerende en inspirerende bijeenkomst toe!

Lees meer »

Als Statenlid in Beeld - column Andrea van Langen

Ben ik in beeld? Bij deze zin denk ik meteen aan de legendarische filmpjes van het duo van Kooten & de Bie met wethouder Hekking uit Juinen. Voor de jongere Statenleden vast wel terug te vinden op You Tube. De wethouder doet voortdurend zijn best om beter in beeld te komen dan de burgemeester. Hekking is het type man die in de Provinciale Staten waarschijnlijk erg ongelukkig wordt, het is nu eenmaal niet de bestuurslaag waarmee je in beeld komt.
Voor de meeste mensen is het al lastig om de gemeenteraad los te zien van wat er in de tweede kamer gebeurt, laat staan dat er enig besef is van wat de provincie doet. Zelfs veel gemeenteraadsleden zien de provincie hooguit als hindermacht, als er weer eens een herindeling moet komen of een stokje wordt gestoken voor een woningbouwplan. Als je dus graag wilt scoren dan is het Provinciehuis niet de “place to be”.

Wanneer dan wel? Als je ervan houdt om technische stukken zoals een bestemmingsplan onder de loep te nemen. Als je bereidt bent je ergens in vast te bijten én een lange adem hebt. Als je niet de populariteitsprijs hoeft te winnen maar je wél hard wilt maken voor de regio waar je vandaan komt.

Zelf ben ik nu 2 jaar Statenlid voor de VVD in Noord-Holland. Vanwege mijn plattelandsachtergrond, ik kom uit Andijk, ben ik blij met het woordvoerderschap voor natuur, landbouw en visserij.  Het is confronterend om te zien hoe het platteland is ondervertegenwoordigd in de Provinciale Politiek. Maar er worden ondertussen wel allerlei beslissingengenomen die in de praktijk grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van het landelijk gebied.

Daarom doe ik mijn best om de plattelandsproblematiek in beeld te brengen, elke dag weer. Dat kan op allerlei manieren, door een werkbezoek te organiseren bijvoorbeeld, door  je inbreng in de vergadering of door een column te schrijven.

Natuurlijk, ganzen zijn schattige beestjes maar ze zijn niet alleen een bedreiging voor de vliegveiligheid, ze zorgen ook voor miljoenenschade aan gewassen. Ook op het platteland is behoefte aan woningbouw om de schaarse voorzieningen in stand te kunnen houden. En op het platteland wonen boeren- en tuinders  die last hebben van allerhande regels terwijl ze dagelijks hun steentje bijdragen aan onze gezondheid en onze economie. Dat beeld wil ik laten zien. En dan hoef ik zelf als Statenlid écht niet in beeld!

Lees meer »